Khmelnitsky: Kilim

 

1          WANT

 

2

F  A. Karanausk.

 

F / O